Báo cáo kết quả thu – nộp quỹ PCTT năm 2023 tỉnh Ninh Bình

Số 08/BC-CCQLQ ngày 3/6/2024 của Cơ quan quản lý quỹ phòng chống thiên tai tỉnh về Báo cáo kết quả thu – nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2023 tỉnh Ninh Bình. BC kế quả thu nộp quỹ PCTT năm 2023 (04/06/2024)

Báo cáo tổng kết PCCTT và TKCN năm 2021, nhiệm vụ 2022

Báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Số: 12/BC-BCH ngày 14/01/2022 Tổng kết PCCTT và TKCN năm 2021, nhiệm vụ 2022 (10/05/2022)

Báo cáo tổng kết thiệt hại do thiên tai gây ra 2021

Báo cáo tổng kết thiệt hại do thiên tai gây ra 2021 – số 18/BC-BCH ngày 28/01/2022. Báo cáo tổng kết thiệt hại do thiên tai 2021 (07/02/2022)

Báo cáo tổng kết công tác PCTT và TKCN 2020

Số: 99/BC-BCH ngày 30/12/2020 của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình. Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm.. (05/04/2021)

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2019 – 2020

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2019 – triển khai nhiệm vụ năm 2020. Số 48/BC-UBND ngày 27/4/2020 Bao cao tong ket PCTT 2019-2020 48-UBND (28/04/2020)

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2018

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019 Báo cáo Tong ket PCTT năm 2018 (25/08/2019)

Mực nước lũ lịch sử

Mực nước Hưng Thi và Bến Đế một số năm điển hình Năm Giờ, ngày, tháng Cao độ VN72 Sông Hồng I/ Hưng Thi     1978 6h ngày 22/9 18,84 18,92 1985 9h ngày 12/9 19,42 19,50 1996 19h ngày 15/8 17,78 17,86 2000 20h ngày 11/9.. (27/06/2019)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa