Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT  TỈNH NINH BÌNH (Cập nhật 4/2024) I           TTHC CẤP TỈNH (22 TTHC ) 1          Lĩnh vực thủy lợi (19 TTHC) 1         .. (20/09/2022)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa