Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 9/2020

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số.. (17/09/2020)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa