Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 7/2020

Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ;.. (27/07/2020)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa