Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 3/2022

 • Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022);
 • Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022);
 • Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ Quy định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022);
 • Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022);
 • Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐCP ngày 22/01/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022);
 • Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022);
 • Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022);
 • Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022);
 • Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc bản đồ (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/01/2022);
 • Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số 132/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2022);
 • Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội (Có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2022);
 • Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/02/2022);
 • Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2022);
 • Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ( Có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2022);
 • Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2022);
 • Thông tư số 20/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày11/02/2022);
 • Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (Cớ hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2022);
 • Thông tư số 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022);
 • Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Có hiệu lực kể từ ngày 16/02/2022);
 • Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 17/02/2022 sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2022);
 • Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2021);
 • Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 (Có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2021);
 • Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2021);
 • Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022);
 • Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ Công an về Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Cớ hiệu lực kể từ ngày 20/10/2022);
 • Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 (Cớ hiệu lực kể từ ngày 28/01/2022);
 • Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai một số nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dựng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;
 • Văn bản số 02/VBHN-BYT ngày 24/01/2022 của Bộ Y tế về việc hợp nhất Nghị định của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
 • Quyết định số 67/QĐ-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ Nội vụ công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2021 (Cớ hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/01/2022);
 • Quyết định số 84/QĐ-BTC ngày 18/02/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hiết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2021 ( Cớ hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2022);

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa