Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 5/2020

  • Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
  • Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16/4/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;
  • Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT ngày 29/4/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước;
  • Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật;
  • Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp;
  • Thông tư số 33/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
  • Quyết định số 1165/QĐ-BCT ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa