Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 8/2022

  • Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-cP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ- CP (có hiệu lực từ ngày 12/9/2022).
  • Nghị định số 51/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 08/8/2022).
  • Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT ngày 20/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng (có hiệu lực từ ngày 15/9/2022).
  • Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đầu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thông mạng đấu thầu quốc gia (có hiệu lực từ ngày 01/8/2022).
  • Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (có hiệu lực từ ngày 06/10/2022).
  • Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (có hiệu lực từ ngày 06/10/2022).
  • Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đối số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 (có hiệu lực từ ngày 02/8/2022).
  • Thông báo số 218/TB-VPCP ngày 26/7/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (có hiệu lực từ ngày 26/7/2022).
  • Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (có hiệu lực từ ngày 15/7/2022).
  • Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/8/2022).

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa