Ảnh vệ tinh

Ảnh mây vệ tinh vùng Đông Nam Á

http://www.ssd.noaa.gov/mtsat/wpac/avn.jpg

____________________________________________________________

Ảnh mây vệ tinh của PhiLipPine

____________________________________________________________

Ảnh mây vệ tinh hải quân Mỹ

Giờ trên hình là giờ GMT (giờ Việt Nam = giờ GMT + 7)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa