Kế hoạch thu – nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Số: 111/KH-UBND ngày 4/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Kế hoạch thu – nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ke_hoach_thu_nop_Quy_PCTT_2024 (06/06/2024)

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Số: 29/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022... (10/05/2022)

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050... (10/05/2022)

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2018-2020

Kế Hoạch số 24/KH-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình (20/02/2020)

Kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp địa phương

Kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp địa phương (27/12/2019)

Đề án chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Đề án chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050 (27/12/2019)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa