Báo cáo quy hoạch chi tiết phòng, chống lũ và đê điều – sông Hoàng long

Báo cáo quy hoạch chi tiết phòng, chống lũ và đê điều – sông Hoàng long. (Viện quy hoạch thuỷ lợi – Tháng 8/2008) QH lu Hoang Long 1 QH lu Hoang Long 2 (15/09/2021)

Báo cáo quy hoạch PCTT và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vùng, các lưu vực sông trung du và miền núi bắc bộ. BC quy hoạch PCTT và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn.. (15/09/2021)

Quy hoạch PCTT và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vùng đồng bằng Bắc bộ

Báo cáo tổng hợp quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vùng đồng bằng bắc bộ. BC tổng hợp quy hoạch PCTT và thủy lợi 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.. (15/09/2021)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa