Quyết định 429/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai 2024

Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh năm 2024. Quyết định 429-QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên.. (16/05/2024)

Quyết định ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên

Quyết định số 71/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai.. (19/03/2024)

Quyết định 2023/QĐ-UBND Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác tài nguyên

Quyết định số: 2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô.. (02/01/2024)

QĐ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 68/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình ngày 8/12/2023 về việc Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm.. (11/12/2023)

Phương án bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm 2023

Phương án số 07/PA-UBND ngày 12/5/2023 về bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm 2023. Phuong_an_bao_ve_trong_diem_2023 (07/11/2023)

Phương án hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp lũ lớn vượt tần suất thiết kế

Phương án số 06/PA-UBND ngày 12/5/2023 về hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp lũ lớn vượt tần suất thiết kế. Phuong_an_ho_de_toan_tuyen_2023 (07/11/2023)

Quyết định bổ sung, kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 về việc bổ sung, kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình. Kien_toan_Ban_chi_huy_2023 (07/11/2023)

Quyết định phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Phuong_an_rui_ro_thien_tai_2023 (07/11/2023)

Quyết định 515/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Cục Thuỷ lợi

Quyết định số: 515/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/02/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuỷ lợi. Quyết định 515 quy định CNNV của Cục Thủy lợi (04/04/2023)

Quyết định 479/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai

Quyết định số: 479/QĐ-BNN-TCCB, ngày 9/2/2023, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai. QD 479-BNN-TCCB quy dinh CNNV cua Cuc Quan ly de dieu.. (17/02/2023)

Quyết định quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu PCTT trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân

Quyết định quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Số:.. (10/05/2022)

Quyết định về việc bổ sung, kiện toàn BCH Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình

Quyết định về việc bổ sung, kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình Số: 246/QĐ-UBND ngày 7/3/2022 Kiện toàn BCH 246-QĐ-UBND (10/05/2022)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa