Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã

Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập, tham mưu giúp Ủy.. (16/12/2019)

Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, thị xã

Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, thị xã Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập,.. (16/12/2019)

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.. (16/12/2019)

Chức năng, nhiệm vụ – Cơ cấu tổ chức Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN cấp Bộ, ngành

Chức năng, nhiệm vụ – Cơ cấu tổ chức Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN cấp Bộ, ngành Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp bộ: a) Tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện.. (16/12/2019)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa