Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã

Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập, tham mưu giúp Ủy.. (16/12/2019)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa