Đỉnh lũ Bến Đế lúc 8h

Đỉnh lũ Bến Đế lúc 8h ngày 4/8/2019 là: 334 cm

Hưng Thi lúc 8h ngày 4/8/2019 là: 1167 cm

 

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa