Lượng mưa ngày 02-8-2020

Lượng mưa ngày 02-8-2020 (02/08/2020)

Đỉnh lũ Bến Đế lúc 8h

Đỉnh lũ Bến Đế lúc 8h ngày 4/8/2019 là: 334 cm Hưng Thi lúc 8h ngày 4/8/2019 là: 1167 cm   (04/08/2019)

Đỉnh lũ Hưng Thi lúc 1h

Đỉnh lũ Hưng Thi lúc 1h ngày 4/8/2019 là: 1384 cm Bến Đế lúc 1h ngày 4/8/2019 là: 290 cm (04/08/2019)

Báo cáo tổng lượng mưa

Từ 07 giờ ngày 01/4 đến 07 giờ ngày 04/8/2019 STT Địa điểm Lượng mưa (mm) 1 Trạm Thủy văn Hưng Thi 240,0 2 Trạm Khí tượng Cúc Phương 108,3 3 Trạm Khí tượng Nho Quan 211,0 4 Trạm Thủy văn Bến Đế 158,7 5.. (04/08/2019)

Mực nước lũ lịch sử

Mực nước Hưng Thi và Bến Đế một số năm điển hình Năm Giờ, ngày, tháng Cao độ VN72 Sông Hồng I/ Hưng Thi     1978 6h ngày 22/9 18,84 18,92 1985 9h ngày 12/9 19,42 19,50 1996 19h ngày 15/8 17,78 17,86 2000 20h ngày 11/9.. (27/06/2019)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa