Đỉnh lũ Hưng Thi lúc 1h

Đỉnh lũ Hưng Thi lúc 1h ngày 4/8/2019 là: 1384 cm

Bến Đế lúc 1h ngày 4/8/2019 là: 290 cm

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa