Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 12/2023

Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết.. (11/12/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 11/2023

Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 07/11/2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều.. (27/11/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 11/2023

Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.. (03/11/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 10/2023

Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nghị.. (16/10/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 9/2023

Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều.. (22/09/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 8/2023

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số.. (24/08/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 8/2023

Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ,.. (03/08/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 7/2023

Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Thông tư số 07/2023/TT-BTTTT ngày 30/6/2023 của Bộ Thông tin.. (19/07/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 7/2023

Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên.. (11/07/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 6/2023

Nghị định số 32/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.. (26/06/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 6/2023

Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.. (13/06/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 6/2023

Thông tư số 09/2023/TT-BYT ngày 5/5/2023 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe. Quyết.. (06/06/2023)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa