Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 5/2023

Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Văn bản hợp nhất Nghị định quy.. (25/05/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 5/2023

Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa.. (16/05/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 4/2023

Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Nghị định số.. (28/04/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 4/2023

Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BCT ngày 7/04/2023 của.. (19/04/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 4/2023

Thông tư số 02/2023/TT-BTTTT ngày 21/3/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số.. (03/04/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 2/2023

Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16/01/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch . Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ ban.. (21/02/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 2/2023

Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2023); Nghị định số 131/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều.. (10/02/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 2/2023

Thông tư số 22/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về định mức kinh tế – kỹ thuật lập quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê và quy hoạch đê.. (02/02/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2023

Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nghị định số 106/2022/NĐ-CP ngày.. (19/01/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2023

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ ban hành về định danh và xác thực điện tử. Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và.. (04/01/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 12/2022

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ ban hành về đăng ký biện pháp bảo đảm; Thông tư số 17/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật.. (15/12/2022)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 12/2022

Thông tư số 06/2022/TT-BTP ngày 25/10/2022 của Bộ Tư pháp ban hành bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của.. (07/12/2022)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa