Cuộc thi “Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã”

I/. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: – Nhằm đẩy mạnh truyền thông cho công tác xây dựng đội xung kích phòng chống thiên tai cấp cơ sở, nâng cao nhận thức của cộng đồng về các diễn biến thiên tai, trau dồi các.. (25/12/2019)

Danh sách các vị trí lắp camera

Danh sách các vị trí lắp camera phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống thiên tai. Dưới đây là các vị trí đề nghị lắp đặt trong năm 2019: TT Tên Vị trí 1 TL cầu Bến Đế Nho.. (25/09/2019)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa