Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 10/2023

  • Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
  • Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;
  • Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  • Thông tư số 02/2023/TT-VPCP ngày 11/9/2023 của Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính.
  • Thông tư số 06/2023/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (đối với xã Xích Thổ thuộc huyện Nho Quan; xã Gia Sinh và xã Gia Phong thuộc huyện Gia Viễn) và công nhận vùng An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (đối với huyện Nho Quan).
  • Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 22/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
  • Quyết định số 1121/QĐ-TTg ngày 25/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  • Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10/9/2023 về phiên họp thường kỳ Chính phủ năm 2023.
  • Văn bản hợp nhất số 4510/VBHN-BTP ngày 27/92023 của Bộ Tư pháp về hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa