Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 11/2020

  • Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;
  • Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ Công thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường;
  • Quyết định số 30/2020/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-TTG ngày 25/7/2017;
  • Quyết định số 1522/QĐ-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (thay thế Quyết định số 1243/QĐ- TTg ngày 22/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ);
  • Quyết định số 2473/QĐ-BCT ngày 21/9/2020 của Bộ Công thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;
  • Kế hoạch số 228-KH/TU ngày 04/10/2020 của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;
  • Kế hoạch số 227-KH/TU ngày 04/10/2020 của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc triển khai thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020;
  • Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 28/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
  • Văn bản số 393/UBND-VP6 ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em;
  • Văn bản số 628/UBND-VP6 ngày 15/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa