Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 6/2024

 • Nghị định số 56/2024/NĐ-CP 18/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;
 • Nghị định số 59/NĐ-Cp ngày 25/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
 • Thông tư số 13/2024/TT-BGTVT ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không;
 • Thông tư số 15/2024/TT-BGTVT ngày 29/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay;
 • Thông tư số 18/2024/TT-BGTVT ngày 31/5/2024 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT- BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
 • Thông tư số 19/2024/TT-BGTVT ngày 03/6/2024 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc Ban hành Sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô;
 • Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về việc ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở giá trị thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá;
 • Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về việc ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá;
 • Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về việc thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá;
 • Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá;
 • Thông tư số 39/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về thẩm định giá;
 • Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế;
 • Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 về việc Quy định chi tiết tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
 • Công văn số 3460/VPCP-CN ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa