Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIV

1. Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021;

2. Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND về việc bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021;

3 .Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021;

4 .Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về việc bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021;

5. Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 tỉnh Ninh Bình;

6 .Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2016/NQ- HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình về quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

7 .Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2019;

8 .Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2021;

9 .Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2021;

10. Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 tỉnh Ninh Bình.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa