Đề án phân công lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ kỹ thuật làm nhiệm vụ PCTT & TKCN năm 2021

Số: 24/ĐA-SNN ngày 24/02/2021 – Đề án phân công lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ kỹ thuật làm nhiệm vụ PCTT & TKCN năm 2021.

ĐA phân công LĐ Sở PCTT 2021

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa