Quyết định số 05/QĐ-BCH kiện toàn các tiểu ban phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh

Quyết định số: 05/QĐ-BCH ngày 17//03/2021 V/v kiện toàn các tiểu ban phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Ninh Bình.

QĐ kiện toàn các tiểu ban PCTT&TKCN (ký)

QĐ kiện toàn các tiểu ban PCTT&TKCN

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa