QĐ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 68/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình ngày 8/12/2023 về việc Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2023.

T T Vị trí quy định báo động lũ Tên sông Huyện, thành phố Mực nước tương ứng với các cấp báo động (m)

I

II

III

1 Ngã ba Độc Bộ Đáy Yên Khánh 2,4 2,7 3,0
2 Trạm thủy văn Nho Quan Lạng Nho Quan 2,7 3,2 3,7
3 Cầu Gia Phong Rịa Gia Viễn 2,5 3,0 3,5
4 Cầu Yên Vạc Hoa Lư 2,4 2,7 3,0
5 Cầu Trì Chính Vạc Kim Sơn 2,2 2,5 2,8

 

68-2023-QĐ-UBND Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ NB2023

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa