TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (BÃO KAMMURI)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (BÃO KAMMURI)

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

07 Thứ hai,02/12/2019 12.9 126.6 TY 157 km/giờ

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

07 Thứ ba,03/12/2019 13.4 122.3 TY 157 km/giờ
07 Thứ tư,04/12/2019 14.7 117.9 STS 111 km/giờ
07 Thứ năm,05/12/2019 15.2 115.5 TS 65 km/giờ
07 Thứ sáu,06/12/2019 12.3 114.1 TD 46 km/giờ
Ghi chú hình ảnh:
Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
Vùng tâm bão có thể đi qua
   Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
   Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa