Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 01/2021

 • Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực từ ngày 08/02/2021);
 • Thông tư số 46/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022);
 • Thông tư số 48/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022);
 • Thông tư số 49/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC) (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022);
 • Thông tư số 50/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về amoniac công nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022);
 • Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (có hiệu lực từ ngày 08/02/2021);
 • Thông tư số 145/2020/TT-BCA ngày 29/12/2020 của Bộ Công an quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí (có hiệu lực từ ngày 08/02/2021);
 • Thông tư số 115/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về kê khai nộp phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của kho bạc nhà nước (có hiệu lực từ ngày 01/03/2020);
 • Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường (có hiệu lực từ ngày 20/02/2021);
 • Thông tư số 148/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (có hiệu lực từ ngày 20/02/2021);
 • Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (có hiệu lực từ ngày 20/02/2021);
 • Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn. cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành (có hiệu lực từ ngày 20/02/2021);
 • Thông tư số 173/2020/TT-BQP ngày 31/12/2020 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8
  năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia (có hiệu lực từ ngày 16/02/2021);
 • Quyết định số 2182/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Ngân hàng (có hiệu lực từ ngày 21/12/2020);
 • Quyết định số 162/QĐ-BVHTTDL ngày 15/01/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 (có hiệu lực từ ngày 15/01/2021);

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa