Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 02/2021

 • Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng (có hiệu lực từ ngày 09/02/2021);
 • Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 09/02/2021);
 • Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất dịnh cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển (có hiệu lực từ ngày 30/03/2021);
 • Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10771/VPCP-QHĐP ngày 24/12/2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);
 • Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 29/01/2021 của Chính phủ Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm; Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục (có hiệu lực từ ngày 29/01/2021);
 • Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid – 19 (có hiệu lực từ ngày 08/02/2021);
 • Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 17/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 17/02/2021);
 • Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật,
  Tối mật (có hiệu lực từ ngày 10/04/2021) (Trong đó bãi bỏ: Quyết định số 128/2009/QĐ-TTg ngày 27/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn};
 • Quyết định số 3835/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 29/12/2020);
 • Quyết định số 103/QĐ-BTC ngày 27/01/2021 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 27/01/2021);
 • Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid – 19 tại nơi công cộng (có hiệu lực từ ngày 06/02/2021);
 • Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức các hoạt động và phát động phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 – 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2001 – 04/10/2021).

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa