Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2023

 • Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ ban hành về định danh và xác thực điện tử.
 • Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương.
 • Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.
 • Nghị định số 100/2022/NĐ-CP ngày 07/12/2022 của Chính phủ ban hành bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao.
 • Nghị định số 101/2022/NĐ-CP ngày 08/11/2022 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.
 • Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 • Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
 • Thông tư số 80/2022/TT-BQP ngày 11/11/2022 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ.
 • Thông tư số 82/2022/TT-BQP ngày 21/11/2022 của Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ.
 • Thông tư số 22/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/11/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy định về giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Thông tư số 24/2022/TT-BTTTT ngày 30/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin.
 • Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ ban hành quy định thời hạn bảo quản tài liệu.
 • Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính ban hành quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.
 • Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ.
 • Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam.
 • Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát.
 • Văn bản số 4225/BCA-QLXNC ngày 05/12/2022 của Bộ Công an ban hành hướng dẫn sử dụng biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 79/2020/TT- BCA ngày 14/7/2020 về hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.
 • Nghị quyết số 79/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa