Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 12/2022

 • Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ ban hành về đăng ký biện pháp bảo đảm;
 • Thông tư số 17/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA – Phần truy nhập vô tuyến”;
 • Thông tư số 18/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 Mhz đến 2000 MHz”;
 • Thông tư số 19/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất”;
 • Thông tư số 20/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất”;
 • Thông tư số 21/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng”;
 • Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện”;
 • Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin
  và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu;
 • Quyết định số 1505/QĐ-TTg ngày 01/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa