Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 12/2023

 • Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
 • Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
 • Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.
 • Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15/11/2023 của Bộ Nội vụ ban hành quy định định mức kinh tế – kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy.
 • Thông tư số 21/2023/TT-BKHCN ngày 21/11/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ.
 • Thông tư số 17/2023/TT-BNV ngày 29/11/2023 của Bộ Nội vụ ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức.
 • Thông tư số 96/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 của Bộ Quốc phòng về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ”.
 • Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT ngày 03 tháng 5 năm 2019 ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.
 • Quyết định số 838/QĐ-BNV ngày 25/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy định kỹ thuật đối với thẻ cán bộ, công chức viên chức điện tử.
 • Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá số 14/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội.
 • Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 06/10/2023 về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2023 của Chính phủ.
 • Thông báo số 475/TB-VPCP ngày 18/11/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.
 • Văn bản số 411/TB-VPCP ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm về công tác cai nghiện ma túy.
 • Văn bản số 9195/VPCP-PL ngày 23/11/2023 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về việc sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 407QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” và Báo cáo số 361/BC-BTP ngày 10/11/2023 về việc sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”.
 • Văn bản số 9452/VPCP-PL ngày 01/12/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về công tác thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa