Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 3/2022

 • Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022);
 • Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ Quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (Có hiệu lực từ ngày 12/02/2022);
 • Nghị định số 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022);
 • Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiêp vụ và quy trình thu nhập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022);
 • Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022);
 • Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022);
 • Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (Có hiệu lực từ ngày 01/03/2022);
 • Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều (Có hiệu lực từ ngày 06/01/2022);
 • Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lân nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, chăn nuôi (Có hiệu lực từ ngày 10/01/2022);
 • Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (Có hiệu lực từ ngày 10/01/2022);
 • Thông tư số 21/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng (Có hiệu lực từ ngày 10/01/2022);
 • Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung và bải bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT -BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Có hiệu lực từ ngày 01/02/2022);
 • Thông tư số 29/2021/TT-BYT ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động (Có hiệu lực từ ngày 06/02/2022);
 • Thông tư số 13/2021/TT-BKHĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số (Có hiệu lực từ ngày 15/03/2022);
 • Thông tư số 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Có hiệu lực từ ngày 15/02/2022);
 • Thông tư số 35/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số
  146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và Hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Có hiệu lực từ ngày 15/02/2022);
 • Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao (Có hiệu lực từ ngày 15/02/2022},
 • Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2021 của Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 (Có hiệu lực từ ngày 05/01/2022);
 • Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 (Có hiệu lực từ ngày 13/01/2022);
 • Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 29/12/2021 của Chính phủ Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật vơi các chủ đề: Bưu chính, viễn thông; dân sự; giáo dục, đào tạo; tài chính; tài nguyên; văn hóa, thể thao, du lịch; y tế, dược và 20 đề mục (Có hiệu lực từ ngày 29/12/2021);

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa