Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 3/2022

 • Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ móoc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (Có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2021);
 • Nghị định số 104/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ về việc gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước (Có hiệu lực kể từ ngày 04/12/2021);
 • Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022);
 • Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam (Có hiệu lực kể từ ngày 21/01/2022);
 • Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022);
 • Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng dân dụng (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022);
 • Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ Quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (Có hiệu lực kể từ ngay 01/01/2022);
 • Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2022);
 • Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (Có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2022);
 • Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022);
 • Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 29/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TTG ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2022);
 • Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn (Có hiệu lực kể từ ngày 06/01/2022);
 • Thông tư số 111/2021/TT-BTC ngày 14/12/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022);
 • Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng ban hành Hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (Có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2022);
 • Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng (Có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2022);
 • Thông tư số 118/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính Bãi bỏ Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩ m công ích giống nông nghiệp, thủy sản (Có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2022);
 • Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022);
 • Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (Có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2022);
 • Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2022);
 • Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành về Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (Có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2021);
 • Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 – 2030 (Có hiệu lực kể từ ngày 21/12/2021);
 • Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 (Có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2021);
 • Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 (Có hiệu lực kể từ ngày 09/3/2022);
 • Thông báo số 349/TB-VPCP ngày 27/12/2021 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy; phòng chống dịch Covid19 và bảo đảm an toàn thực phẩm (Có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2021).

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa