Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 4/2022

 • Nghị định số 25/2022/NĐCP ngày 12/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;
 • Thông tư số 22/2022/TT-BQP ngày 02/4/2022 của Bộ Quốc phòng Quy định về điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương đối với nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;
 • Thông tư số 23/2022/TT-BQP ngày 02/4/2022 của Bộ Quốc phòng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghiệ Ipsec và TLS;
 • Quyết định số 510/QĐ-BCA ngày 20/01/2022 của Bộ Công an về “Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”;
 • Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động;
 • Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”;
 • Quyết định số 251/QĐ-BNV ngày 29/3/2022 của Bộ Nội vụ về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022;
 • Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
 • Nghị quyết số 123/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV về hỗ trợ đăng ký bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025;
 • Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
 • Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025;
 • Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 18/4/2022 của Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
 • Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 123/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
 • Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc;
 • Hướng dẫn số 14-HD/BTG&DV ngày 15/4/2022 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Ninh Bình tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phòng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) (có Đề cương kèm theo).

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa