Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 4/2023

 • Thông tư số 02/2023/TT-BTTTT ngày 21/3/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • Thông tư số 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ Lao động
 • Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy, quy chế; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành quản học viên; trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập;
 • Thông tư số 27/2022/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2022 của Bộ Lao động
 • Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục.
 • Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng;
 • Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 20/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số15/2023/QH15;
 • Quyết định số 228/QĐ-BKHCN ngày 27/02/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư số 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2022 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập;
 • Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 09/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của
  Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ- HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa