Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 5/2023

  • Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.
  • Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (số 1843/VBHN-BTP ngày 11/5/2023 của Bộ Tư pháp).
  • Thông tư số 01/2023/TT-BKHĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.
  • Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế ban hành Quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng môi trường không thuốc lá.
  • Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (số 1844/VBHN-BTP ngày 11/5/2023 của Bộ Tư pháp).
  • Quyết định số 07/2023/QĐKTNN ngày 16/5/2023 của Kiểm toán Nhà nước ban hành ban hành quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
  • Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
  • Quyết định số 2011/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động xét tặng và trao Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ 4 – năm 2023.
  • Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.
  • Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Phê duyệt Chương trình Công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa