Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 7/2023

  • Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
  • Thông tư số 07/2023/TT-BTTTT ngày 30/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục và quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.
  • Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
  • Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2023.
  • Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 07/7/2023 của Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2023.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa