Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 7/2024

 • Nghị định số 67/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành và Nghị định số 77/2020/NĐ- CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động;
 • Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước;
 • Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ Quy định về giá đất;
 • Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội;
 • Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
 • Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
 • Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng;
 • Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 24/6/2024 của Chính phủ ban hành Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2024;
 • Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Thông tư số 23/2024/TT-BGTVT ngày 28/6/2024 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi;
 • Thông tư số 24/2024/TT-BGTVT ngày 28/6/2024 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di động trên biển;
 • Thông tư số 26/2024/TT-BGTVT ngày 02/7/2024 của Bộ Giao thông vận tải ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2022/TT- BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, số an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa;
 • Quyết định số 809/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2024 của Bộ giao thông vận tải Ban hành khung định giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển Việt Nam;
 • Quyết định số 810/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2024 của Bộ giao thông vận tải Ban hành khung giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển Việt Nam;
 • Quyết định số 811/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2024 của Bộ giao thông vận tải Ban hành khung giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam;
 • Quyết định số 814/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2024 của Bộ giao thông vận tải Ban hành giá tối đa dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại cảng biển Việt Nam.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa