Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 7/2024

  • Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy (Nghị định số 50/2024/NĐ-CP);
  • Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ qui định về thanh toán không dùng tiền mặt;
  • Nghị định số 65/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước;
  • Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2024;
  • Nghị định số 68/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ;
  • Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp phép Xây dựng, quản lý trật tự Xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công, Xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định 37/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình;
  • Quyết định số 1959/QĐ-BNN-LN, ngày 25/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  • Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 7/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi khoản 2 và bãi bỏ khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 104/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc quyết định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
  • Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 7/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, mức hỗ trợ, bổi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
  • Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 7/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình để thực hiện các nhiệm vụ theo khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa