Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 8/2023

 • Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
 • Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công.
 • Thông tư số 50/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ.
 • Thông tư số 15/2023/TTBYT ngày 20/7/2023 của Bộ Y tế ban hành quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
 • Quyết định số 847/QĐ-TTg ngày 14/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021­2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 • Quyết định số 891/QĐ-BGTVT ngày 25/7/2023 của Bộ Giao thông vận tải ban hành về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu năm 2023.
 • Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về việc giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
 • Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: an ninh quốc gia; dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; tổ chức bộ máy nhà nước; trật tự, an toàn xã hội và 08 đề mục.
 • Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 về việc phân cấp quản lý cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
 • Nghị quyết số 95/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết số 113/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình.
 • Nghị quyết số 96/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
 • Nghị quyết số 101/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh.
 • Nghị quyết số 102/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định chính sách hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
 • Nghị quyết số 104/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quyết định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
 • Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa