Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 9/2020

 • Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
 • Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện;
 • Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia;
 • Nghị định số 97/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không;
 • Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
 • Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí;
 • Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn phí;
 • Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toàn nghiệp vụ thi hành án dân sự;
 • Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;
 • Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt “Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”;
 • Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
 • Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi Điểm a Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định mức học phí, học phí học các môn học tự chọn đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 của tỉnh Ninh Bình.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa