Báo cáo tổng lượng mưa

T07 giờ ngày 01/4 đến 07 giờ ngày 04/8/2019

STT

Địa điểm Lượng mưa (mm)
1 Trạm Thủy văn Hưng Thi 240,0
2 Trạm Khí tượng Cúc Phương 108,3
3 Trạm Khí tượng Nho Quan 211,0
4 Trạm Thủy văn Bến Đế 158,7
5 Trạm Thủy văn Gián Khẩu 132,9
6 Trạm Khí tượng Ninh Bình 77,9
7 Trạm Thủy văn Như Tân 45,4
8 TP. Tam Điệp 51,4

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa