Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ke_hoach_thuc_hien_QD_TTg_PCTT_2022 Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa