Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Số: 29/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022.

Ke_hoach_nang_cao_nhan_thuc_cong_dong_2022 triển khai thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa