Cuộc thi “Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã”

I/. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

– Nhằm đẩy mạnh truyền thông cho công tác xây dựng đội xung kích phòng chống thiên tai cấp cơ sở, nâng cao nhận thức của cộng đồng về các diễn biến thiên tai, trau dồi các kỹ năng về Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu dưới hình thức mới, đồng thời tạo sân chơi hấp dẫn, lý thú cho lực lượng phòng chống thiên tai cũng như khán giả truyền hình.

– Chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ năng cho đội xung kích cấp xã đại diện cho tỉnh tham gia cuộc thi Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai do Tổng cục Phòng chống thiên tai phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức.

 

II/. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

Game show “XUNG KÍCH” có 5 phần chơi gồm: Giới thiệu, Nhận diện, Thách thức, Ứng phó, Xung kích; được tổ chức vào tháng 2/2020 tại Thành phố Đà Nẵng, kế hoạch luyện tập, tham gia cuộc thi như sau:

  1. Thành phần, đối tượng tham gia:

– Thành phần đội xung kích luyện tập 7 người (5 người dự thi chính, 2 người dự bị).

– Người hướng dẫn, chỉ đạo luyện tập: 2 người.

– Khách mời…

  1. Thời gian tập luyện:

– Luyện tập trong 3 tháng: tháng 11, tháng 12 năm 2019 và tháng 01 năm 2020.

– Tổng số buổi: 25 buổi, trong đó: 20 buổi ôn luyện lý thuyết (mỗi tuần 2 buổi, ôn luyện bằng phương pháp thuyết trình, máy chiếu và các công cụ hỗ trợ khác),  3 buổi tập luyện các trò chơi của Game show và 2 buổi tổng duyệt.

  1. Nội dung tập luyện:

– Ôn luyện kiến thức về thiên tai, thời tiết, khí tượng thủy văn, đê điều,  thủy lợi… tác động của biến đổi khí hậu, chính sách phát luật về Phòng chống thiên tai; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp cơ sở (theo nội dung tài liệu ôn tập do Tổng cục Phòng chống thiên tai cung cấp).

– Tập luyện kỹ năng ứng xử, giải quyết tình huống do người hướng dẫn đưa ra.

– Luyện tập, thực hành nội dung các trò chơi vận động theo yêu cầu của chương trình.

– Tổng duyệt chương trình, tổ chức thi thử.

 

III/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Sở Nông nghiệp & PTNT: Là cơ quan chủ trì có trách nhiệm:

– Biên soạn tài liệu, liên hệ cơ sở vật chất, tổ chức, hướng dẫn đội thi luyện tập và đi thi.

– Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thành các nội dung theo yêu cầu của ban tổ chức cuộc thi.

  1. Sở Tài chính:

          Cấp kinh phí cho việc tập luyện, tham gia cuộc thi từ nguồn dự phòng ngân sách của Tỉnh.

  1. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức tuyên truyền về cuộc thi trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

  1. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Bình:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh.

  1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh:

Có trách nhiệm thành lập đội xung kích luyện tập gồm 07 người, trong đó: 05 người dự thi chính, 02 người dự bị (05 nam và 02 nữ).

 

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa