Danh sách các vị trí lắp camera

Danh sách các vị trí lắp camera phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống thiên tai.

Dưới đây là các vị trí đề nghị lắp đặt trong năm 2019:

TT Tên Vị trí
1 TL cầu Bến Đế Nho Quan
2 Cống CT11 K8+130, đê biển Bình Minh 3
3 Trạm TV Hưng Thi Xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy
4 Trạm TV Ninh Bình K19+700, đê hữu Đáy
5 Ngã ba sông Hoàng Long – Đáy (Trạm TV Gián Khẩu) Gia Viễn
6 Tràn Lạc Khoái  Gia Viễn
7 Cống Tùng Thiện K1+282, đê biển Bình Minh II

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa