Kế hoạch hoạt động tuần từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

Hai     27/7
Ba      28/7
Tư      29/7
Năm   30/7
Sáu     31/7

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa