Kế hoạch hoạt động tuần từ ngày 3/8/2020 đến ngày 7/8/2020

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

Hai     3/8
Ba      4/8
Tư      5/8
Năm   6/8
Sáu     7/8

 

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa