Luật bảo vệ môi trường số: 72/2020/QH14

Luật bảo vệ môi trường số: 72/2020/QH14.

Hiệu lực thi hành:

  1. Luật này có biêu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
  2. Khoản 3 Điều 29 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.
  3. Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 39/2019/QH14 và Luật số 61/2020/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

72-2020-QH14-luat-bao-ve-moi-truong

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa