Phương án hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp bão, lũ lớn vượt tần suất thiết kế trên địa bàn tỉnh năm 2020

Phương án hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp bão, lũ lớn vượt tần suất thiết kế trên địa bàn tỉnh năm 2020. Số: 05/PA-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020

05-PA-UBND hộ đê toàn tuyến 2020

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa